FREDERIKSSUND KUNSTFORENING 1945 – 2020

75 ÅRS JUBILÆUM

FREDERIKSSUND KUNSTFORENING 1945 – 2020, 75 ÅRS JUBILÆUM
Kunstforeningens oprindelige logo, eller bomærke som det hed dengang, var tegnet af kunstmaler Thorvald Hagedorn-Olsen og prydede foreningens første udstillingsplakat.

Engagement

75 år er sådan cirka et helt liv for et menneske, men for Frederikssund Kunstforening er det mange liv, forstået som de mange mennesker der i tidens løb har nydt foreningens udstillinger. Og de mange der har lagt kortere eller længere dele af deres liv i foreningen som formænd, som kuratorer, i bestyrelsesarbejde, på kassererposter, som referatskrivere, kommitterede, kustoder og så videre. Det er et stort arbejde at drive en kunstforening, hver udstilling kræver research i den kunstneriske verden, der skal skaffes økonomiske midler og tegnes forsikringer, der skal laves en masse forhandlinger og aftaler, der er al mulig intern og ekstern logistik, vil borgmesteren eller udvalgsformanden holde åbningstalen, hvem skal stå for den musikalske underholdning, kunstkøb til foreningens medlemslotteri og så videre. Det har i tidens løb gjort både formænd og menige medlemmer forpustet. Og det er jo ikke bare den aktuelle udstilling det gælder, der er hele tiden gang i planlægningen af den næste udstilling og de næste igen. Kommunen herunder biblioteket har været en vigtig samarbejdspartner, det samme gælder banker og sparekasse (Nordea) samt den lokale presse, ikke mindst Amtsavisen som i tidens løb har skrevet en del store reportager og kunstnerportrætter.

Kunstforeningens ældst bevarede tryksag, katalog nr. 29 for forårsudstillingen 1958 i Kom- muneskolens gymnastiksal med træsnit af Leif Rydeng på forsiden. På bagsiden en opfordring til at melde sig ind årskontingent ti kroner – ved henvendelse til foreningens kasserer politiassistent Tolstrup, telefon 1011.

Stifterne

Frederikssund Kunstforening blev stiftet i 1945 af 40 fremmødte medlemmer på en generalforsamling på Hotel Frederikssund. Medlemskontingentet blev fastsat til otte kroner, og der valgtes en bestyrelse hvoraf tre var udøvende kunstnere: Thorvald Hagedorn-Olsen, Emanuel Nielsen og Hjalte Skov- gaard. De andre var fremstående borgere i byen. Formanden var grosserer og tømmerhandler Hans Holten Lange, og de øvrige var Sv. Drews Schrøder, Jørgen Kortzau-Hansen og Leif Bjørner. Der fastsattes en udstillingsaktivitet med to årlige udstillinger i skolernes påske- og efterårsferier. Udstillingerne det første år var i foråret med kunst i privateje i Frederikssund og omegn og i efteråret med indbudte lokale kunstnere.

Formændene

Formænd gennem årene har været Hans Holten Lange 45-47, Thorvald Hagedorn- Olsen 47-51 og 66-68, Knud Møller 51-52 og 58-59, Emanuel Nielsen 52-58, Povl Larsen 59-66, Leif Bjørner 68-71, Henrik Skals 71-73, Jan Weiss, 73-74, Edith Winge 74-79, Svend Aage Moll 79-84, Torben Hjort 84-88, Lis Nielsen 88-96 og 01-11, Niels Bielefeldt-Andersen 96-01, Jane Nøglebæk 11-13, Ann Handberg 13-19 og fra 19 Gitte Stagis. Lis Nielsen har med sine to perioder på i alt 18 år været den formand der satte det største præg på foreningen. Det var også den tid hvor de en efter en takkede af –1900-tallets store, lokale billedkunstnere der arbejdede i lyset fra fjordene. Og derfor en tid med mange retrospektive udstillinger og mindeudstillinger for blandt andre æresmedlem Thorvald Hagedorn-Olsen, Ove Køser, Niels Nielsen, Ulf Rasmussen, Gerda Rytter og Povl Søndergaard.

FREDERIKSSUND KUNSTFORENING 1945 – 2020, 75 ÅRS JUBILÆUM
Frederikssundkunstnerne Ove Køser, Gerda Rytter, Morten Nielsen og Ulf Rasmussen sammen med kunstforeningens formand Lis Nielsen ved kunstfore- ningens 50års jubilæums- udstilling i 1995 som blev fejret med udstillinger både i Langes Magasin og Elværket samt en stor reception på Restaurant Kalvøen. Den ene udstil- ling var retrospektiv med repræsentation af 11 af fjordlandets kunstnere, heraf de stadig levende fire på fotoet plus Morten Nielsen samt de afdøde kunstnere Povl Larsen, Emanuel Nielsen, Hjalte Skovgaard, Ernst Syberg, Povl Søndergaard og Jørgen Wiberg.

Historien

I de første år af foreningens liv blev der ført en god gammeldags protokol, siden blev foreningens historie gemt i arkivmapper med referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, regn- skaber, korrespondancer, kontrakter, brochurer og plakater m.m. Et materiale som blev overleveret fra formand til formand. De seneste år er al arkivering blevet digital. I 2013 blev alle foreningens papir-arkivalier, en meget stor bunke, fundet frem og ordnet med fra-sortering af dubletter og trivialiteter. Det ordnede materiale befinder sig nu på Frederikssund Lokalhistoriske Arkiv. Samtidig blev der udfærdiget en gennemgang af foreningens historie som kan læses på Kunstindeks Frederikssund. Historien ajour-føres løbende.

FREDERIKSSUND KUNSTFORENING 1945 – 2020, 75 ÅRS JUBILÆUM
Her sidder Thorvald Hagedorn-Olsen med sin fru Dagny i reliefsalen på Willumsens Museum i 1992 med lurblæsere og honoratiores i form af borgmester Jørgen Christiansen og senere borgmester, daværende formand for museumsbestyrelsen Knud B. Christoffersen. Det er Kunstforeningens formand Lis Nielsen der taler. Anledningen er malerens 90års fødselsdag som blev fejret med en retrospektiv dobbeltudstilling på Willumsens Museum og i Langes Magasin.

Aktiviteterne

I mange af årene har der været et stort aktivitetsniveau i foreningen, i andre har der været mere roligt, i enkelte år helt stille. Det årlige antal udstillinger har svinget en del. I alt har der i de 75 år været cirka 220 udstillinger. I perioder har foreningen desuden arrangeret foredrag, filmforevisninger, musik og udflugter til museer og udstillinger. Ferniseringerne af foreningens udstil- linger har med deres kunst, taler og musik været store tilbagevendende begivenheder i byen og på egnen, et mødested for aktive og kunstinteresserede borgere. Disse ’mødesteder’ var fra begyndelsen skolernes gymnastiksale og Håndarbejdets Fremmes butik på Torvet, Bibliotekssalonen i Jernbane- gade, nogle gange Thorstedlund Kunst- højskole og ved særlige lejligheder Willumsens Museum. Siden etableringen i 1985 har udstillingsbygningen Langes Magasin i Østergade været Kunstforeningens hovedbase. Det senere etablerede kulturhus Elværket har også været brugt. Kunstforeningen har desuden flere gange holdt udendørs skulpturudstillinger fx i parken ved Willumsens Museum.

Kunsten og kunstnerne

Foreningens aktiviteter har gennem årene dannet et broget og alsidigt billede: Kunst og kunsthåndværk af enhver art, kendte og ukendte kunstnere, lokale og udefrakommende. Her iblandt også bysbørn, kunstnere født i området, men som voksne fraflyttede og med deres virke andetsteds. Som fx Ole Kortzau, Morten Nielsen og Jens Galschiøt som har udstillet flere gange, og som i øvrigt har udsmykket byen på forskellig måde. Sidstnævnte med skulpturen Min indre svinehund ved Elværket, og i øvrigt den der udstiller igen netop på jubilæumsudstillingen.

Jubilæet

Udstillingen der markerer Frederikssund Kunstfore- nings 75års jubilæum, foregår selvfølgelig i Langes Magasin. Det bliver med fernisering og jubilæums- arrangement lørdag den 29. februar kl. 13, og skulp- tøren Jens Galschiøt får her selskab af den cirka 40 år yngre maler Elias Bruus.

Blandt Kunstforeningens faste traditioner er musikalsk underholdning ved ferniseringerne. Fra begyndelsen af 1990erne hvor det lidt usædvanligt er et helt band der optræder – nemlig Mainstream All Stars med Ingelise Ibinger. Jørgen Lykkegaard på bassen og Niels Elberling ved pianoet har i mange år været de faste underholdere ved ferniseringerne.

FREDERIKSSUND KUNSTFORENING 1945 – 2020, 75 ÅRS JUBILÆUM

Kunstindeks Frederikssund Frederikssund i kunsten og Kunsten i Frederikssund

Kunstindekset fortæller om kunsten i Frederikssund Kommune: Den kunst der findes i kommunen, og den kunst der har sit motiv i kommunen. Og om dens kunstnere.
Kunstindekset har flere hundrede kortere eller længere artikler om kunst, kunstnere og diverse beslægtede emner, herunder en lang artikel om Frederikssund Kunstforenings historie. Kunstindekset findes på www.kuf.dk – vælg Kunstindeks. Alle de i dette skrift nævnte kunstnere findes i Kunstindekset.

KOLOFON

Frederikssund Kunstforening 1945-2020 – 75års jubilæum
Tekst: Morten Ledet, Kunstindeks Frederikssund
Grafisk tilrettelægning: Xenia Michaelsen og Morten Ledet